ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน KOREA PLUS + JOY AUTUMN เริ่มต้น 13,200 บาท

435

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + JOY AUTUMN เริ่มต้น 13,200 บาท

เกาหลี-โซล

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 – 23.00 คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Eastar Jet หรือเทียบเท่า หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท BEST FRIEND HOLIDAY คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร
ข้อแนะนำ ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
การบินเทียบเท่าในระดับเดียวกัน JEJU AIR // JIN AIR // T”WAY เป็นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล สายการบินโลว์คอสไม่เสริฟอาหารบนเครื่องบิน เสริฟเป็นน้ำเปล่าเท่านั้น  (ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิ้น)
วันที่ 2 ป้อมปราการคงซานซอง – ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ – พิพิธภัณฑ์ประวิตศาสตร์แพ็กแจ – หมู่บ้านชอนจู ฮันอก
06.00-10.15 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
จากนั้นพาท่านชมป้อมปราการอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั่นก็คือ ” ป้อมคงซานซอง” (Gongsanseong Fortress) ตั้งอยู่บนเขาริมฝั่งแม่น้ำคึมกังในเมืองคงจู มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “อิน จึง ซง” (Unjinseong) ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงสมัยแพกเจ พระเจ้ามุนจู เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรแพกเจในยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นปราสาทภูเขาเลยทีเดียว ซึ่งแบ่งป้อมปราการออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกำแพงดินที่สร้างในสมัยอาณาจักรแพ็กเจและส่วนที่เป็นกำแพงหินที่บูรณะใหม่ในช่วงพระเจ้าอินจู(ศตวรรษที่ 17) ภายในมีพระตำหนัก หมู่ศาลา สระน้ำ และอุทยาน ป้อมปราการแห่งนี้เคยถูกใช้ให้เป็นปราสาทหลักในการว่าราชโองการต่างๆ ในยุคสมัยนั้น และแนวกำแพงล้อมป้อมปราการมีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่หลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงไปยังพูยอป้อมปราการแห่งนี้ก็ถูกลดความสำคัญลง หลายคนคงรู้จักเพราะป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังให้กับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เกาหลีมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง และถ้าเราได้ขึ้นไปยังด้านบนของป้อมแห่งนี้เราจะได้เห็นความสวยงามของเมืองคงจู ป้อมแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก ยูเนสโก้ในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน
พาท่านเข้าสู่เมือง เมืองพูยอ เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของแคว้นแพ็กเจในยุคสามอาณาจักของเกาหลี โดยสมัยพระเจ้าซอง ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองคงจู มาสู่ราชธานีแห่งใหม่อย่างเมืองพูยอ ซึ่งแต่เดิมนั้นเมืองนี้มีชื่อว่า ซาบิ ด้วยเหตุผลทางด้านของยุทธศาสตร์ทางการทหารในสมัยนั้น โดยพระเจ้าซองแห่งแคว้นแพ็กเจ พระองค์นี้ชาวไทยน่าจะรูจักกันเป้นอย่างดีจากซีรีย์เรื่องดัง ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน โดยก็คืออาชางนั่นเอง ราชธานีแห่งนี้มีอายุสั้นเพียงแค่กษัตริย์ 3 พระองค์เท่านั้นก็มีอันต้องล่มสลายลงด้วยน้ำมือของแคว้นชิลลา โดยจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นและน่าสนใจของ เมืองพูยอ คือ ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ (Beakje Cultural Land) จำลองการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น ประกอบไปด้วย พระราชวังซาบิกุง (Sabigung) จัดเป็นพระราชวังหลวงแห่งแรกของสามแผ่นดิน วังแห่งนี้สร้างในสมัย Sabi เป็นยุคที่เฟื่องฟูทางด้านประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีมากที่สุด ท่ามกลางความเรียบง่ายของรูปแบบโครงสร้างของพระราชวัง ต่อมาท่านจะพบกับวัดนึงซา (Neungsa Temple) เป็นวัดในวังหลวงคล้ายคลึงกับพระแก้วในพระบรมมหาราชวัง จุดประสงค์การการสร้างวัดแห่งนี้คือการสักการะพระเจ้าซอง ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจคือ เจดีย์ห้าชั้นที่ทำจากไม้ทั้งหมด ภายในเจดีย์นั้นมีเสาเป็นแกนกลาง มีความสูงประมาณ 38 เมตรและมีภาพวาดของมังกรคู่เอาไว้ที่เสาอย่างวิจิตรตระการตรา และถูกจัดเป็นสมบัติของชาติชิ้นที่ 288 อีกด้วย และสุดท้ายเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมจำลองในสมัยแพ็กเจ (Life And Culture Village) เป็นการจำลองความเป็นอยู่ของประชาชนชาวแพ็กเจ และหมู่บ้านจำลองของชนชั้นต่างๆ อาทิเช่น บ้านของชนชั้นปกครอง ขุนนาง บ้านของชาวบ้านธรรมดา และบ้านของคนจนในสมัยนั้น
จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม Baekje History Museum (พิพิธภัณฑ์ประวิตศาสตร์แพ็กแจ) เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ เพราะมีการจัดแสดงนิทรรศการผ่านระบบภาพ 3D แสดงถึงประวิตศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลีที่ได้บันทึกไว้มาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยห้องทรรศการ 4 โซน ห้องแสดงประวัติของแพคเจราชวงศ์ ห้องแสดงวัฒนธรรมและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ห้องแสดงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาบอกเล่าความเป็นมาและการแพร่หลายของศาสนาพุทธและศิลปะทางพุทธศาสนาในสมัยแพ็กเจ ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยแพคเจ
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่เมืองชอนจู เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เนื่องจากยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนแบบโบราณของเกาหลีเอาไว้ได้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่า Jeonju hanok village (หมู่บ้านชอนจู ฮันอก) ภายในมีบ้านโบราณที่เรียกว่า ‘ฮันอก’ อยู่ร่วมๆ 800 หลัง ที่ยังคงเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ เพื่อรักษาเสน่ห์และประเพณีอันเก่าแก่ของเกาหลีเอาไว้ หมู่บ้านชอนจูมีขนาดค่อนข้างใหญ่สามารถเดินได้หลายซอย อาคารบ้านเรือนถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้าและตกแต่งอย่างสวยงาม อาทิเช่น ร้านกาแฟ ร้านบิงซู ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ทุกท่านที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้จะพบชาวเกาหลีเดินใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินได้บรรยากาศบแบบเกาหลีดั้งเดิมอย่างแน่นอน
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ข้าวยำเกาหลี ซึ่งในสมัยก่อน บิบิมบับ เป็นตัวแทนอาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่ดั้งเดิม ในวันหยุดที่สำคัญ เช่น เทศกาลชูซอก ในปัจจุบันเป็นอาหารที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีความสมดุลและมีสารอาหารครบถ้วน เพราะมันมีผักต่างๆ พร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและทำให้ส่วนผสมต่างๆ เข้ากันอย่างลงตัว
ที่พัก : พาทุกท่านเข้าพักที่ BENIKEA GUNSAN RIVER HILL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ภูเขาไมซาน – วัดแท็บซา – ล็อตเต้ โซล สกาย – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Maisan Provincial Park (ภูเขาไมซาน) เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับชาวเกาหลีใต้ ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทุกวันหยุดชาวเกาหลีใต้นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในที่แห่งนี้ ภูเขาไมซานในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี สองข้างทางเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนดังภาพวาด เหมาะสำหรับการเก็บภาพความประทับใจ
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Tapsa Temple (วัดแท็บซา) เป็นวัดที่มีเจดีย์หินอยู่ถึง 80 องค์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือ แต่ละเจดีย์ถูกสร้างขึ้นด้วยหินที่ก่อตัวเรียงขึ้นไปเป็นชั้นๆ โดยไม่มีสิ่งใดเชื่อมต่อกันเลย และไม่ว่าจะมีลมแรง ก็ไม่สามารถทำให้เจดีย์เหล่านี้สะเทือนหรือล้มลงเลยแม้แต่นิดเดียว ทั้งๆที่บางองค์มีขนาดสูงถึง 10 เมตรเลยทีเดียว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีที่น่าอัศจรรย์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้
บริการท่านด้วย “แทจีพลูแบ็ก” เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอแนะนำ
พาทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตึกที่สูงที่สุด ในเกาหลีและสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลกมีทั้งหมด 123 ชั้น ความสูงอยู่ที่ประมาณ 555 เมตร เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล สำหรับหอชมวิว “Seoul Sky” ซึ่งได้ถูกบันทึกให้เป็นหอชมวิวที่สูงเป็นอันดับสามของโลก และจะเปิดให้เข้าชมในเดือนเมษายน 2017 ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 117-123 ของตึกที่สูงที่สุดในโซลอย่าง “Lotte World Tower” Seoul Sky นั้นได้ทำลาย 3 สถิติของ Guinness World Records อย่างแรกเลยคือ “ชั้นลอยฟ้าที่อยู่สูงที่สุดในโลก” บนชั้น 118, “ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก” ที่มีความเร็วถึง 600 เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ที่ยาวที่สุดในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์ภายใต้คอนเซปท์ “The Beauty and Pride of Korea” (ความงามและความภาคภูมิใจของเกาหลี)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล (Jamsil) ในกรุงโซล ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คือแรคคูนที่ชื่อ Lotty และ Lorry ทั้งคู่เป็นแฟนกัน สวนสนุกแห่งนี้ มีการแบ่งพื้นที่เป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักสำหรับเด็กเล็กบวกกับมีลานสเก็ตน้ำแข็งไว้บริการพร้อมทั้งยังเชื่อมต่อกับ พิพิธภัณธ์พื้นบ้านล้อตเต้เวิลด์ (Lotte World Folk Museum) ส่วนอีกโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยังด้านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้สนุกสนานกันตลอดทั้งสี่ฤดู มาดูเครื่องเล่นผาดโผนกันบ้างดีกว่า GYRO DROP คือ 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของที่นี่ ที่คนชอบความหวาดเสียวและท้าทายไม่ควรพลาด
บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำ ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก กระเทียม
ที่พัก : พาทุกท่านเข้าพักที่ Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ร้านน้ำมันสน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด – หอคอยกรุงโซล – ดิวตี้ฟรี – โซลโล 7017 – ตลาดเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัย มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับควาในิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรม เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครื่องสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ำแตก , BB Cream , etc
จากนั้นพาท่านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังที่กำลังเป็นที่นิยมในเกาหลี เช่น ETUDY , SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็นของฝากให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วย
พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคาร อนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี มีสินค้าชั้นนำปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาธิเช่น MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอีกมากมายที่คุณจะอดใจไม่ได้
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ “โซลโล 7017” Seoullo 7017 ซึ่งเป็นทางเดินลอยฟ้าบริเวณกลางกรุงโซล ได้ เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โซลโล 7017 ในอดีตเคยเป็นถนนที่เป็นสะพานข้ามแยก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1970 และใช้งานมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2017 ตรวจสอบแล้วพบว่าเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้งานเป็นถนนได้ เนื่องจากไม่ปลอดภัย ทางผู้ว่าการกรุงโซลจึงมีแนวคิดปิดการใช้ถนนและปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนชมวิวกรุงโซลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจึงนำเลข 70 จากเลขสองตัวท้ายของปีที่สร้าง และ 17 จากเลขสองตัวท้ายของปีที่ปิดใช้งาน มาใช้เป็นชื่อแลนด์มาร์คแห่งนี้
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมี วัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรี่ย์ฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดเมียงดง
ที่พัก พาทุกท่านเข้าพักที่ Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ศูนย์โสม – ร้านค้าสมุนไพร – บลูเฮาส์ – จตุรัสควางฮวามุน – คลองชองเกชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
นำท่านเข้าชม Blue House หรือก็คือทำเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ ได้ชื่อบลูเฮ้าส์เพราะว่าเมื่อมองจากด้านนอกเข้าไปที่อาคารดังกล่าวจะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนทั้งหลัง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลังนี้ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวเข้าชมภายใน แต่สามารถชมจากด้านนอกและถ่ายภาพไกล ๆได้ อาคารบลูเฮ้าเป็นสถาปัตย์กรรมเกาหลีผสมกับสถาปัตย์กรรมร่วมสมัยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ด้านหลังของบลูเฮ้าส์เป็นภูเขาที่เชื่อว่าช่วยเสริม ฮวงจุ้ย ด้านหน้าของบลูเฮ้าส์มีลานกว้างและมีอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ อันหมายถึงความเป็นอมตะ จุดนี้จะเป็นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนำผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ำซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนำอุด้งลงต้มอีกครั้ง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ำซุป ผักต่างๆในหม้อ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้ำจิ้มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ
จากนั้นพาท่านชม “จตุรัสควางฮวามุน” (Gwanghwamun Square) เป็นจตุรัสที่ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของเมืองประวัติศาสตร์ 600 ปีอย่างกรุงโซล ที่กลมกลืนไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของพระราชวัง เคียงบก และเทือกเขาพุคกัคซาน ที่นี่ได้ถูกออกแบบใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2009 และเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ ซึ่งที่นี่ได้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวเมืองโซลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริเวณ นี้ประกอบไปด้วย 1.รูปปั้นของพระเจ้าเซจงมหาราช (statue of King Sejong) เป็นกษัตรย์ของเกาหลีที่เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรเกาหลีให้คนเกาหลีได้ใช้แทน อักษรจีน 2.อนุสาวรีย์พลเรือเอก Yi Sun-Shin 3. สถานที่จัดแสดงประวัติของพระเข้าเซจง (Sejong Story Exhibition Hall) 4. มีตุ๊กตา มัสคอตชื่อเจ้า Haechi Madang มีประวัติสายน้ำของคลองชองเกชอน (Waterways of History)
นำท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 – ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายลี มยองปาก ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาท พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง มีสะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในกรุงโซล
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสำอางค์ชั้นนำ Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 – 21.40 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE511 / ZE513
22.00 – 01.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ
*สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน น้ำหนักกระเป๋า15 กิโลกรัม / 1 ชิ้น

พิเศษ 1. เมือจอง 9 ท่านแรกของทุกวันเดินทาง รับส่วนลด 3,000 บาท 
พิเศษ 2. กด Like เพจ หรือ แอด Line@ ลดเพิ่ม 500 บาท 

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
กันยายน : 2-6 , 3-7 , 9-13 , 10-14 , 16-20 , 17-20 , 23-27 , 24-28

30-4ต.ค.

16,200.-/คน 5,900.-
กันยายน : 1-5 , 4-8 , 8-12 , 11-15 , 15-18 , 18-22 , 22-25 , 25-29 ,

29-3ต.ค.

16,500.-/คน
สิงหาคม : 31-4ก.ย.

กันยายน :  5-9 , 6-10 , 7-11 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 ,

21-25 , 26-30 , 27-1ต.ค. , 28-2ต.ค.

16,800.-/คน
ตุลาคม :   1-5 , 7-11 , 8-12 , 15-19

พฤศจิกายน 4-8 , 5-9 , 11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 25-29 , 26-30

17,200.-/คน
ตุลาคม : 2-6 , 6-10 , 9-13 , 14-18 , 16-20

พฤศจิกายน : 3-7 , 6-10 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 20-24 , 24-28 , 27-1ธ.ค.

17,500.-/คน
ตุลาคม : 3-7 , 4-8 , 5-9 , 17-21

พฤศจิกายน : 1-5 , 2-6 ,7-11 , 8-12 , 9-13 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25

22-26 , 23-27 , 28-2ธ.ค. , 29-3ธ.ค. , 30-4ธ.ค.

17,800.-/คน
ตุลาคม : 28-1พ.ย. , 29-2พ.ย. 18,200.-/คน
ตุลาคม : 21-25 , 22-26 , 23-27 , 27-31 , 30-3พ.ย. 18,500.-/คน
ตุลาคม : 10-14 , 13-17 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 31-4พ.ย. 18,800.-/คน
ตุลาคม : 18-22 , 20-24 19,800.-/คน
ตุลาคม : 11-15 , 12-16 , 19-23 22,800.-/คน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS+JOY AUTUMN

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ขอสงวนสิทธิ์เอกสารเคลมประกันขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 900 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )
***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด